پیاز زعفران ۸ گرمکاشت زعفران -انتخاب پیاز ( بُنه ) :

۱_در انتخاب بُنه ها جهت کاشت باید بسیار دقت کرده و تا حد امکان از پیازهای مزارع 4-2 ساله و درشت، بدون زخم و خراشیدگی استفاده شود. 

۲_با توجه به اینکه اندازه پیاز زعفران متفاوت بوده و از 1 تا 25 گرم و ... !!! متغیر می باشد.

لذا تاکید می شود از پیازهایی با وزن بیش از 8 گرم، حتما در کاشت مزارع جدید استفاده شود که از درصد گل آوری بالاتری برخوردار هستند؛

۳_قبل از کشت لازم است حتما بُنه ها را درجه بندی نموده و فقط پیازهای درشت، قوی و سالم را بمنظور رکورد زنی انتخاب نمود .

۴_مقدار پیاز مصرفی در هکتار بین 6 الی 12 تن بر اساس نوع والگوی کشت متغیر است.

۵_وزن پیاز اثر زیادی بر برداشت کلاله در سال زراعی دارد و با افزایش وزن بُنه ، تعداد گل ها نیز افزایش چشمگیری خواهند یافت. 

طبق پژوهش گروهی از محققان و کشاورزان رکورد دار، بُنه های تا 2 گرم توان گل آوری نداشته و برای بنه های تا 8 گرم نیز این توان گل آوری محدود است، درحالی که درصد گل آوری بُنه های بیش از 10 گرم حتما افزایش چشمگیری دارد.

لذا با رعایت اصول بهینه کشت ، قطعا و یقینا می توان رکورد برداشت زعفران را در واحد سطح شکست.

نتیجه گیری :

با توجه به اطلاعات موجود، در هنگام کشت جدید زعفران ؛

 بُنه ها باید از مزرعه ای انتخاب شوند که دارای شرایط ذیل باشد :

1_در مزرعه زعفران از کود حیوانی فرآوری شده استفاده شده باشد؛

2_در سال قبل محلول پاشی انجام شده باشد (حداقل دو نوبت)؛

۳_ بنه ها تنش آبی ندیده باشند؛

4_بنه ها بدون آفت، درشت و سالم باشند؛

5_در هنگام خارج نمودن بُنه از خاک، مزرعه آبیاری نشده باشد.

 لذا بهتر است قبل از انتخاب پیاز ، بمنظور اطمینان از سلامت بُنه ها ، پیازهای چند نقطه از مزرعه را خارج کرده و درشتی و سلامت آنها کاملا تایید گردد. همچنین باید بلافاصله بعد از خارج کردن پیازها، آنها را در محل جدید کشت نمود (مطالب این قسمت، در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد).

کارشناسان مرتبط با مطلب :

پروفسور علیرضا کوچکی = استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

دکتر محمدعلی بهدانی = دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، رئیس گروه پژوهشی زعفران، دانشگاه بیرجند.

تماس برای خرید پیاز مرغوب ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵