کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران

کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.

کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب افزایش قدرت فتوسنتزی برگ، باعث تسریع در رشد نقاط مرستمی برگ و در نهایت باعث بالا رفتن عملکرد و افزایش کیفیت بنه و کلاله زعفران می شود.

کود طلای سبزK-Zn-B اولین کود در ایران که حاوی سه عنصرپتاسیم، روی، بر به صورت کلات بوده که به روش سنتز جزء به جزء ساخته می شود.

کود زعفران

مزایای استفاده از کود طلای سبز K-Zn-B مختص زعفران:

1_ افزایش وزن و تعداد بنه

2_ بهبود کیفیت غده

3_ افزایش رنگ پذیری

4_ افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما

5_ افزایش گل آوری و تولید محصول 

6_ افزایش خواص انبارداری غده

دستور مصرف کود در طول سال زراعی زعفران :

کودبرای گلدهی زعفران