تناوب زراعی زعفران

یک تناوب زراعی مناسب می تواند در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موثر و در حفظ حاصل خیزی خاک مناسب باشد. زعفران با یونجه به علت داشتن بیماری های قارچی مشترک نباید در تناوب زراعی پشت سرهم قرار گیرند. کشت چغندر قند و سیب زمینی نیز به علت غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیست و نتیجه مطلوبی عاید نمی کند.

به هر حال در صورت مشاهده بیماری بهتر است از کاشت چغندرقند و سیب زمینی و یونجه در زمین زعفران حداقل برای دو سال خودداری نمود. بعضی از زارعین زمین را به مدت چند سال به حال خود رها می کنند و برخی به زراعت غلات و کشت حبوبات در آن مبادرت می نمایند. در صورتیکه زمین در گذشته زیر کشت زعفران نباشد بعد از اکثر محصولات زراعی مرسوم نظیر گندم، جو، پنبه و جالیز می توان نسبت به کاشت بنه زعفران اقدام نمود.