کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران

کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.

کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.

کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.

مزایای استفاده از  کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص طلای سبز( زعفران):

1_ افزایش وزن و تعداد بنه

2_ افزایش گل آوری و تولید محصول بیشتر

3_ افزایش رنگ پذیری

4_ افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما

کود تقویتی زعفران