کشت مخلوط و یا چند کشتی به معنی کشت بیش از یک گیاه زراعی در یک قطعه زمین به صورت همزمان یا به صورت متوالی در طی فصل رشد است بدین صورت تولید در واحد سطح افزایش یافته و از منابع استفاده موثرتری می گردد و زمین هم دائماً اشغال است. زعفران را در برخی مناطق بین درختان بادام با فاصله 6 در 6 و یا بین درختان زرشک، انگور و یا باغهای جدید الاحداث کشت می کنند. در اسپانیا زعفران را بین درختان زیتون و در سالهای اولیه رشد تاکستانهای انگور به صورت مخلوط کشت می کنند. درکشمیر بازده روش کشت مخلوط جهت تعیین کارآیی قابلیت تولید بررسی شده و تولید کشت مخلوط گل رز با زعفران دارای کارآیی بالاتری گزارش شده است.

نکته:کاشت در باغات باید به صورتی انجام بگیرد که در سایه انداز درخت نباشد و در فاصله ۱/۵متری از درختان کاشت شود