مهم ترین نکات مربوط به برداشت گل 

1- گلدهی مزرعه زعفران در یک دوره 20 – 15 روزه صورت می گیرد که در روزهای اول مقدار محصول کم و از روزهای هفتم تا دهم بتدریج افزایش می یابد. در طول دوره برداشت، تعداد گل در هفته وسط به حداکثر میزان خود می رسد، بطوری که گاهی در یک روز ایجاب می کند که دو بار گل ها را برداشت نمود.

2- هر پیاز بسته به درشتی - ریزی و قدرت و ضعف خاک، ممکن است 3 – 1 گل از هر جوانه تولید کند. عمر متوسط گل ها در صورتی که چیده نشوند 3 روز است.

3- برداشت گل بایستی روزانه و در ساعات اولیه صبح انجام شود، چراکه در این زمان دمای هوا پائین است و گل ها بصورت غنچه می باشند. با تابش اشعه خورشید و گرم شدن هوا گل ها بتدریج شروع به باز شدن خواهند نمود. 

این امر باعث خواهد شد تا گلبرگ ها که همانند پوششی محافظ کلاله قرمز را احاطه کرده اند، از اطراف آن کنار رفته و این محصول با ارزش در معرض تابش اشعه خورشید و باد قرار گرفته و از کیفیت آن کاسته شود. ازطرفی دیگر آلودگی گل بدلیل نزدیکی به سطح خاک دور از انتظار نخواهد بود.

4- برداشت گل زعفران بصورت غنچه به مراتب راحت تر و سریع تر از گل های باز شده انجام می شود. بخصوص وقتی که برگ های سوزنی شکل زعفران نیز سبز شده باشند، عملیات برداشت مشکل و وقت گیر خواهد بود. ازطرفی حمل و نقل غنچه آسان تر بوده و فضای کمتری را اشغال می کند. 

5- از دیگر مزایای برداشت گل بصورت غنچه افزایش ماندگاری آن ها می باشد. گل های زعفران در حالت غنچه توان ماندگاری 4 – 2 روزه در محیط خنک و دور از آفتاب را دارا می باشند. ازطرفی گل ها در حالت غنچه بدلیل حفظ رطوبت، از وزن بیشتری برخوردار بوده و لذا سود حاصل از فروش گل ها نیز افزایش خواهد یافت.

6- زمانی که گل ها بصورت غنچه می باشد کافی است نوک آن ها را با دو یا سه انگشت گرفته و بصورت عمودی به سمت بالا کشید، اما در برداشت گل های بازشده می بایست پائین ترین قسمت ساقه را با دست گرفت و به اصطلاح گل ها را درو نمود.

7-چنانچه گل های زعفران در درجه حرارت صفر تا 4 درجه سانتی گراد و با ضخامت انباشتگی 10 سانتی متر نگهداری شوند، ماندگاری آن ها به مدت 7 روز با حداقل درصد پژمردگی و کاهش کیفیت کلاله خشک امکان پذیر خواهد بود.

نتیجه گیری :

گلدهی مزرعه زعفران در یک دوره 20 – 15 روزه صورت گرفته و برداشت گل بایستی روزانه و در ساعات اولیه صبح (زمانی که گل ها هنوز بازنشده اند و غنچه مانند هستند) انجام شود. 

گل های زعفران در حالت غنچه توان ماندگاری 4 – 2 روزه در محیط خنک و دور از آفتاب را دارا می باشند. ازطرفی گل ها در این حالت از وزن بیشتری برخوردار بوده و سود حاصل از فروش آن ها نیز افزایش خواهد یافت.