• دوشنبه, ۱۳ آذر ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آغاز فروش ویژه نهال زرشک بیدانه قاینات

 • پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

نمایندگی فروش پیاز زعفران در اصفهان و مشهد

 • پنجشنبه, ۹ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران

 • پنجشنبه, ۹ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

برداشت زعفران

 • دوشنبه, ۶ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کود مخصوص زعفران saffron power

 • پنجشنبه, ۲ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کشت مخلوط زعفران

 • چهارشنبه, ۱ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز

 • چهارشنبه, ۱ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b

 • چهارشنبه, ۱ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۴ نظر
نمایش تصویر

کود های پیشنهادی برای افزایش گلدهی زعفران

 • چهارشنبه, ۱ شهریور ۹۶
 • احمد بیدل
 • ۲ نظر
نمایش تصویر

تناوب زراعی زعفران

کدبازان