پس از برداشت پیاز زعفـران، انجـام عملیـات مقـدماتی زیـر تـا قبـل از بسته بندی ضروری است:

1. مواد زاید (پوشش های اضافی اطراف پیازهـا و کلوخه های خاک چسبیده به پیاز)، پیازهای صـدمه دیـده، لهیـده و خـراب شـده را بایـد از پیازهای سالم جدا کرد.

2. از آنجایی که سرعت تنفس، تعرق و خصوصیات محـصولات ریـز و درشت با هم متفاوت است، باید قبل از بسته بندی از یکدیگر جدا شده و محصول یک دست در بسته قرار گیرد.

3. برای جلوگیری از هر گونه آلودگی قـارچی، می توان پیازهـا را بـا سموم قارچ کش مانند مانکوزب ضدعفونی کرد.

4. سـپس بـه منظـور نگهـداری، بایـد پیازهـای زعفـران (حداکثر 5 کیلوگرم) را در بسته های گونی کنفی و یا کارتن بسته بندی کرد.

5. نگهداری پیازهای زعفران در بسته های توری و پلاستیکی توصـیه نمی شود زیـرا باعـث افـزایش درصـد کـاهش وزن، افـزایش ضـایعات و پوسیدگی پیازها می شود، در نتیجه عملکرد گلدهی کاهش می یابد. در تصاویر زیر بسته بندی پیازها با استفاده از کارتن و گونی کنفی نشان داده شده است.

پیاز زعفران

پیاز زعفران

در تصویر زیر نگهداری پیازهای زعفران به صورت فله ای در انبار نشان داده شده است.

پیاز زعفران

شرایط نگهداری پیازهای زعفران

مناسب ترین دما بـرای نگهـداری پیازهـای زعفـران بـسته بنـدی شـده در بسته های گونی کنفی و یـا کـارتن، دمـای 20 تـا 25 درجـه سـانتی گـراد (دمای محیط) و رطوبت نسبی 48 تا 52 درصد می باشد، بنابراین می توان از انبارهای خشک، دارای تهویـه مناسـب و بـدون سیـستم برودتـی نیـز استفاده کرد.

نگهــداری پیازهای زعفران در دمای پایین تر از محیط توصیه نمی شود زیرا موجب آغاز رشد فیزیولوژی گیاه در انبـار می شود. ایـن امر موجب آسیب رسیدن به پیاز و کاهش قدرت آن در زمان کاشت در مزرعه می شود و کاهش عملکرد (گلدهی) را به دنبال خواهد داشت.

حداکثر زمان نگهداری پیاز زعفران با حفظ کیفیت در شرایط دمـایی و رطوبتی ذکر شده، یک ماه است بنابراین نگهداری پیازهای زعفران در انبار بیشتر از یک ماه توصیه نمی شود.

نتیجه گیری:

توصیه می شود در مناطق مختلف استان خراسان رضوی، پیاز زعفران را هنگام خـواب (از اوایـل خردادمـاه تـا اواسـط مهرمـاه) بـا اسـتفاده از گاوآهن برگردان دار تـک خـیش و بـه صـورت خـشک کنـی، از زمـین خارج کرد.

به منظور افزایش عملکرد و کاهش ضایعات پیازهای زعفران توصـیه می شود تا دوره انبارداری پیازهـا تـا حـد ممکـن کـاهش یابد و پس از برداشت و درجه بندی پیازهـای زعفـران، بـدون وقفـه در مزرعـه جدیـد کاشته شوند.

در صورت نیاز به نگهداری پیازهای زعفران (حداکثر یـک مـاه) بـر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهتر اسـت پیازهـا در شـرایط رطوبت پایین خاک (بـدون آبیـاری) برداشـت شـده و در بـسته هـایی از جنس الیاف کنفی (گونی) و یا کارتن بسته بندی شده و در دمای محـیط (انبار سرپوشیده و بدون سیستم برودتی) نگهداری شوند