وجین و مبارزه با علف های هرز

خسارت علف های هرز با توجه به چند ساله بودن زعفران و رشد سبزینه ای اندک گیاه در سال های اول رشد و استفاده زارعین از کودهای دامی آلوده قابل توجه می باشند. بنابراین وجین و مبارزه با علف های هرز ضروری به نظر می رسد. در مزارع زعفران اولین وجین بعد از برداشت گل ها (آبیاری دوم) انجام می شود تا علف های هرز از بین رفته و فاصله بین ردیف های زعفران که بر اثر رفت و آمد افراد گل چین فشرده شده است سله شکنی شده و سست گردد. برخی از علف های هرز رایج در مزارع زعفران در شکل های زیر آمده است 

علف هرز زعفران

چچم یکساله

علفهای هرز زعفران

سلمه تره

علفهای هرز زعفران

یولاف وحشی

دومین وجین در صورت ضرورت به فاصله یک ماه از وجین اول جهت جلوگیری از استقرار علف های هرز زمستانه و وجین های بعدی ممکن است بنا به ضرورت، در بهار و یا تابستان جهت مبارزه با علف های هرز بهاره و تابستانه انجام گیرد. در هنگام خواب تابستانی می توان از کولتیواتورهای تراکتوری سبک و باغی برای وجین علف های هرز استفاده نمود.

در مورد مبارزه شیمیایی با علف های مزرعه باید توجه کرد که چون اثر این علف کش ها روی گیاه به طور کامل بررسی نشده است، لذا باید حتی الامکان به هنگام رشد بوته های زعفران از مصرف علف کش های شیمیایی خودداری شود. برخی از علف های هرز رایج در مزارع زعفران در شکل های زیر آمده است.

گالینزوگا

علفهای هرز زعفران

خرفه

علفهای هرز زعفران

دلپسند

علفهای هرز زعفران