آبیاری زعفران

مرحله داشت زعفران

پیاز زعفران 7 تا 10 سال در مزرعه باقی می ماند و احتیاج به کاشت مجدد ندارد، بنابراین پس از گذشت 7 سال از کاشت مزرعه زعفران، پیازها به زمین جدید منتقل می شود، بدیهی است در جا به جایی و کاشت مجدد پیاز باید توجه داشت زمینی را برای مزرعه جدید انتخاب نمود که حداقل 7 تا 10 سال در آن زعفران کشت نشده باشد. مراقبت های معمول و جاری در مزارع زعفران به شرح زیر انجام می گیرد.

آبیاری زعفران

آبیاری

زعفران گیاهی است که به لحاظ آبیاری، برای مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب مواجه می باشند بسیار مطلوب است، زیرا بنه های زعفران از نیمه اردیبهشت که بارندگی های بهاره قطع می شود یک خواب با دوره 5 ماهه را طی کرده و نیاز به آبیاری ندارند. اما خارج از این محدوده، زعفران باید مانند هر محصول دیگری آبیاری شود. بسته به وضعیت آب و هوایی آبیاری از اواسط مهر تا دهه اول آبان ماه شروع می شود. اما اگر هوا گرم تر باشد زمان شروع آبیاری دیرتر و هرگاه سرما زودرس باشد در اوایل مهر مزرعه زعفران آبیاری می شود.

از آن جایی که در واقع رشد زعفران با آبیاری مزرعه آغاز شده و اولین مرحله رشد، شروع گلدهی است، در مناطقی که سطح زیر کشت زیاد و کمبود کارگر وجود دارد برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آبیاری بین قطعات و با فواصل چند روز تقسیم می شود تا گلدهی مزرعه در اوج خود با یکدیگر همزمان نشود، بنابراین اولین آبیاری در زعفران زمانی انجام می شود که سطح مزرعه خالی از گیاه است. با انجام آبیاری اول ابتدا گل ها و سپس برگ ها در سطح مزرعه آشکار می شوند. زارعین معمولاٌ به چهار آبیاری اکتفا می کنند که عبارتند از:

آبیاری زعفران

الف) آبیاری اول یا بسارآب: پس از اینکه با یک شخم سطحی، سطح مزرعه کاملاً خراش داده شد و کودها با خاک مخلوط شد در مهر ماه و حداکثر تا اوایل آبان ماه اولین آب به مزرعه داده می شود. تاریخ این آبیاری بسیار مهم می باشد و اگر به موقع انجام شود ابتدا گل ها از خاک خارج می شوند و بعد رشد سبزینه ای شروع می شود. در غیر این صورت اگر رشد سبزینه و گل با هم صورت گیرد چیدن گل را با مشکل مواجه می کند.

ب) آبیاری دوم یا زائیج آب: پس از برداشت گل و ظاهر شدن برگ ها صورت می گیرد. این آبیاری حدود یک ماه پس از آبیاری اول انجام می شود.

ج) آبیاری سوم یا کولش آب: آبی است که بعد از وجین و پخش کود به زمین داده می شود.

د) آب آخر یا زرد آب: آبی است که در پایان فصل رویش (اردیبهشت ماه) داده می شود.