پوسیدگی بنه

پوسیدگی ناحیه گردن، شکم بنه و قسمت تحتانی بنه در مزارع کمتر مشاهده شده و ضرر اقتصادی ندارد. در پوسیدگی تحتانی بنه، بنه ها کوچکتر از حد طبیعی بوده و در ضمن خود بوته نیز کوتاه تر از حد نرمال می باشد، که ممکن است به دلیل نامتعادل بودن وضعیت آبیاری و حاصل خیزی خاک و سایر شرایط نامناسب خاک و یا عوامل بیماری زا به وجود آید.

بیماری قارچی رایزوکتونیا

عامل این بیماری به غلاف های خارجی روی بنه وارد شده و باعث پوسیدگی ریشه و زرد شدن برگ ها و ایجاد لکه های کوچک سفید رنگ بر روی بنه ها می شود که با پیشرفت بیماری، کپک ها به رنگ بنفش در می آید و باعث پوسیده شدن داخل و خارج بنه ها می گردد. این بیماری در کشورهای اسپانیا و فرانسه بیشتر مشاهده می گردد.

جهت جلوگیری از این بیماری توصیه می شود. قبل از کاشت ابتدا یک یا دو لایه از غلاف محافظ بنه را برداشته و برای ضد عفونی، بنه ها به مدت 1 تا 3 دقیقه در محلول 5 درصد سولفات مس قرارداده شوند. چنان چه آلودگی خیلی زیاد باشد باید بنه ها را از زمین خارج و معدوم نمود. در مبارزه با بیماری های قارچی توصیه می شود از دو تناوب زراعی و ضدعفونی نمودن زمین آلوده با سولفور کربن در دو نوبت و ضد عفونی بنه ها استفاده گردد.

بیماری سیاهک زعفران

عامل این بیماری قارچی به نام فوماگو (Fumago) است که بر روی برگ ها و بنه ها رشد می کند و راه مبارزه با آن سوزاندن برگ ها و بنه های آلوده می باشد.

بیماری زردی (کلروز برگ ها)

احتمالاً به علت فقر عناصر غذایی و یا آهکی بودن زمین و یا کمبود عنصر آهن، برگ ها زرد شده که با اضافه نمودن کودهای (ازته، فسفاته و پتاسه) به زمین و محلول پاشی مزرعه با محلول سولفات آهن و یا سایر کودهای حاوی عنصر آهن به نسبت 1 تا 2 در هزار جهت درمان این بیماری فیزیولوژیک مؤثر است.